Tầm nhìn - Phương châm hoạt động

 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Tiếp tục củng cố và xây dựng, phát triển lực lượng thợ có tay nghề cao, đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật quản lý, lãnh đạo điều hành của công ty có khả năng quản lý, triển khai và thực hiện các dự án lớn.

Tổ chức sắp xếp lại bộ máy quản lý, điều hành của công ty cũng như các đơn vị thành viên trong công ty theo hướng tinh gọn hiệu quả hơn, đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh gay gắt, cũng như sự phát triển nóng bỏng của thị trường xây dựng trong cơ chế thị trường hiện nay.

Tăng cường các biện pháp quản lý chất lượng công trình, từng bước xây dựng và áp dụng được hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Các dự án do công ty xây dựng phải đáp ứng được các yêu cầu cao của các chủ đầu tư trong nước cũng như nước ngoài về chất lượng, kỹ - mỹ thuật và giá thành hợp lý.

Nâng dần hiệu quả sản xuất kinh doanh, trên cơ sở có tích lũy vốn tự có để đầu tư vào các lĩnh vực then chốt như: Đầu tư trang bị phương tiện thiết bị thi công theo công nghệ xây dựng tiên tiến, hiện đại của các nước trong khu vực và thế giới. Đầu tư và áp dụng các phương tiện quản lý điều hành theo hướng tin học hóa, triển khai công nghệ thông tin đồng bộ trong tất cả các hoạt động quản lý và điều hành của công ty.

Mở rộng các quan hệ hợp tác với các chủ đầu tư trong nước, các tập đoàn xây dựng và kinh tế nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, thị trường nhà đất tại các khu vực kinh tế trọng điểm của cả nuớc trên cơ sở phát huy tiềm lực của các bên.