Bền vững tại Phúc Tấn

Tăng cường các biện pháp quản lý chất lượng công trình, từng bước xây dựng và áp dụng được hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Các dự án do công ty xây dựng phải đáp ứng được các yêu cầu cao của các chủ đầu tư trong nước cũng như nước ngoài về chất lượng, kỹ - mỹ thuật và giá thành hợp lý.