CƠ CẤU TỔ CHỨC

Để hoàn thành mục tiêu của công ty là xây dựng một Gia Đình Phúc Tấn vững vàng như ngày nay, chúng tôi đã thiết lập cơ cấu tổ chức thành một thể thống nhất ngay từ những ngày đầu thành lập, mỗi cá nhân là một mắt xích quan trọng vững chắc trong hệ thống tổ chức, chịu trách nhiệm từng bước trong quy trình những luôn đảm bảo sự phống hợp chặt chẽ từ mọi khâu, đó là tiền đề tạo động lực để thúc đấy bộ máy Phúc Tấn vững tiến đến tương lai.