bo xay dung soat loi cac luat quy hoach xay dung
Ảnh minh họa.

Cụ thể, Bộ Xây dựng mới có Văn bản số 2378 gửi đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bộ ngành: Tài nguyên và Môi trường; Giao thông; Văn hoá Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Công thương, Quốc phòng, Công an; Bộ Tài chính; Giao thông Vận tải.

Văn bản cũng gửi các Hội, Hiệp hội: Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam; Tổng hội Xây dựng Việt Nam; Hiệp hội các đô thị Việt Nam; Hiệp hội Bất động sản Việt Nam… đề nghị rà soát, tổng kết, đánh giá thực hiện Luật Quy hoạch đô thị và nội dung quy hoạch xây dựng tại Luật Xây dựng.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu tổng kết đánh giá toàn diện việc thực hiện Luật Quy hoạch đô thị và nội dung quy hoạch xây dựng tại Luật Xây dựng; xây dựng báo cáo tổng kết theo đề cương do Bộ Xây dựng soạn thảo.

Đề nghị tổng hợp, đánh giá những mâu thuẫn, chồng chéo giữa pháp luật chuyên ngành có liên quan với pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, kiến nghị các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, giải pháp khác để thực hiện Luật.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị nêu rõ những tồn tại, bất cấp trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, những mâu thuẫn, chồng chéo giữa các pháp luật chuyên ngành có liên quan và pháp luật quy hoạch xây dựng…

Về tình hình triển khai thực hiện các quy định pháp luật trong lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương nêu rõ về kết quả đạt được, các tồn tại, vướng mắc.

Đồng thời, cần nêu rõ các đề xuất, kiến nghị về sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch đô thị và nội dung quy hoạch quy hoạch xây dựng tại Luật Xây dựng và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Đối với các tỉnh, ngoài các nội dung nêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị đánh giá việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật Quy hoạch đô thị và nội dung quy hoạch xây dựng thuộc Luật Xây dựng 2014 tại địa phương. Trong đó nêu rõ về số lượng văn bản đã ban hành, còn hiệu lực cũng như đánh giá sự cần thiết ban hành, đầy đủ nội dung…

Bên cạnh đó, đánh giá việc ban hành các văn bản quy định về phân công, phân cấp trong quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ Xây dựng đề nghị các nội dung báo cáo tổng kết, đánh giá gửi về Bộ trước ngày 30/7 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trích:https://baoxaydung.com.vn/bo-xay-dung-ra-soat-danh-gia-cac-luat-quy-hoach-xay-dung-308801.html

Copyright © 2021 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT PHÚC TẤN